Algemene Ledenvergadering ANV ’t Onderholt

Op donderdag 30 november wordt de ALV gehouden bij Hotel Bakker in Vorden

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u graag uit voor een ledenvergadering op donderdag 30 november a.s.
bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden (tel: 0575-551 31 2)
Ontvangst vanaf 19.45 uur, Aanvang vergadering 20.00 uur

Agenda:
1 Opening
2 Definitief vaststellen vergaderagenda
3 Notulen algemene ledenvergadering d.d. 30 maart 2017 (zie bijlage)
4 Mededelingen
5 Toekomst van ANV ‘t Onderholt
6 Financieel overzicht afgesloten boekjaar.
• Jaarrapport boekjaar 201 6-2017 door de penningmeester.
7 Bevindingen kascontrolecommissie
Benoeming nieuw kascommissielid
8 Bestuursverkiezing
Attredend en herkiesbaar: Henk Toonk, Robert Wammes en Henk Oosterink.
Het bestuur stelt u voor om de bovengenoemde bestuursleden te herbenoemen.
9 Rondvraag
10 Sluiting vergadering
11 Pauze
12 Inleiding door de heer Bert Wagenvoort, biologische melkveehouder.
De familie Wagenvoort runt een biologisch meikveebedrijf op het landgoed Hackfort, welke eigendom is van Natuurmonumenten.
“Natuurinciusief boeren”
Hierbij zal worden ingegaan op o.a. de wijze van bedrijfsvoering, bodemvruchtbaarheid,
kwaliteit producten, omgevingsfactoren, toekomst.

Wij hopen u op deze vergadering te kunnen begroeten.
Namens het bestuur, Tonie Klein Brinke, secretaris ‘t Onderholt

Klik hier voor het verslag van de ALV van 2017

Klik hier voor de nieuwsbrief van november 2017