Image description
Algemene Voorwaarden voor opdracht - overeenkomsten

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten (en de uitvoering daarvan) welke door Agrarische NatuurVereniging ‘t Onderholt (hierna genoemd: ANV ‘t Onderholt) binnen het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden zijn aangegaan.
1.2. Wijzigingen in een schriftelijke overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen ANV ’t Onderholt en opdrachtgever zijn overeengekomen.

2. Uitvoering opdracht
2.1. Indien werkzaamheden ter voorbereiding van een project, lees projectkosten/plankosten, leiden tot een opdracht, worden deze kosten als plankosten in rekening gebracht.
2.2. Indien werkzaamheden ter voorbereiding van een eventueel project niet leiden tot een definitieve opdracht, behoudt ANV ’t Onderholt zich het recht voor om gemaakte kosten in rekening te brengen.
2.3. Opdrachten worden alleen uitgevoerd nadat hiervoor schriftelijk opdracht is verleend. Aanvang van werkzaamheden zal in onderling overleg plaatsvinden.
2.4. ANV ’t Onderholt is verantwoordelijk voor correcte uitvoering van een opdracht.

3. Betaling
3.1. Afhankelijk van de totale uitvoeringskosten van een opdracht behoudt ANV ’t Onderholt zich het recht voor te factureren middels 3 termijnen; 25% voor aanvang van de werkzaamheden, 50% tijdens de werkzaamheden en 25 % na eindoplevering. Dit geldt voor opdrachten vanaf € 3.000,-.
3.2. Kosten gemaakt voor het maken van inrichtingsplannen, subsidieaanvragen en dergelijke worden, naar een vooraf aangegeven tarief, op uurbasis gefactureerd.
3.3. De vorderingen ter zake van de door ANV ‘t Onderholt, in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden, zullen aan opdrachtgever worden gefactureerd, met vermelding van het BTW bedrag.
3.4. Betaling van de facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, zonder enig recht op korting of verrekening.
3.5. Bij niet tijdige of niet volledige betaling behoudt ANV ’t Onderholt zich het recht voor om vanaf de vervaldatum samengestelde rente in rekening te brengen van 1% (één procent) per maand. (met een minimum van € 25,-).

4. Annulering
4.1 Bij annulering van een verstrekte opdracht behoudt ANV ’t Onderholt zich het recht voor reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Aansprakelijkheid
5.1 ANV ‘t Onderholt laat werkzaamheden uitvoeren door zelfstandige ondernemers die verstrekte opdrachten als loonwerk uitvoeren. ANV ’t Onderholt treedt op als intermediair en acht er zich verantwoordelijk voor dat een eventuele schade ontstaan bij de uitvoering van een project, voldoende is gedekt.

6. Overmacht
6.1. Indien nakoming van de overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 3 (drie) maanden, zijn zowel ANV ’t Onderholt als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
6.2. Indien nakoming van deze overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is of binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn wordt, zijn zowel ANV ‘t Onderholt als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
6.3. Indien ANV ’t Onderholt bij het intreden al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds verrichte, respectievelijk de te verrichten prestaties, in rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden deze rekening te voldoen.
6.4. Onder overmacht wordt onder meer verstaan:
- Uitzonderlijke weersomstandigheden.
- Wijziging van wettelijke regelgeving.
- Een situatie waarin het in redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is een opdracht binnen de gestelde termijn uit te voeren.

7. Slotbepalingen
Op alle offertes en alle overeenkomsten tussen ANV ‘t Onderholt en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.


Algemene NatuurVereniging ‘t Onderholt
Enzerinckweg 10
7251 KA Vorden
Bankrekening NL68 RABO 0327 4645 26
BTW nr. NL8106.63.776.B.01
KvK Veluwe en Twente nr 0809355

>
<