Image description
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

ANLb

Wat is het ANLb?

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een beheersubsidie voor agrariërs en particulieren. De contracten worden door de collectieven namens de provincie uitgegeven. Met deze subsidie:

     * beschermen en verbeteren landbouwers de omgeving van dieren;
     * 
werken ze aan waterkwaliteit;
     * dragen ze bij aan klimaatdoelen.

Dit doen landbouwers bijvoorbeeld door graslanden minder te bemesten. En door laat te maaien, zodat vogels er kunnen broeden. Het collectief let erop dat het beheer van deelnemers in verschillende gebieden op elkaar aansluit. Leefgebieden van soorten kunnen namelijk op het terrein van meerdere bedrijven liggen.

Vergoeding voor deelnemers agrarisch collectief

Werkt u samen met een collectief (samenwerking van landbouwers en andere beheerders van landbouwgrond. Deze samenwerking helpt om samenhang in de leefgebieden voor soorten op het boerenland te krijgen. De collectieven zijn geregistreerd bij de Stichting Certificering Subsidie Natuur- en Landschap. Zij keurt collectieven op basis van een programma van eisen. De stichting geeft namens de provincie een certificaat uit.)? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor ANLb. Deze vergoeding krijgt u van uw collectief. U voldoet aan deze voorwaarden:

     * u beheert uw landbouwgrond en/of landschapselementen (bijvoorbeeld een bomenrij of poel).
     * u houdt zich aan de conditionaliteiten.
     * met uw collectief spreekt u af wat u doet voor een goede leefomgeving van dieren, water of klimaat.
     * u registreert uw percelen in het programma Mijn percelen https://www.rvo.nl/onderwerpen/percelen-registreren/alles-over/stappenplan
     * uw collectief vraagt elk jaar de betaling aan.

U vindt meer informatie op Vergoeding voor deelnemers ANLb. Ook leest u daar wat de voorwaarden zijn.


De eco-regeling en ANLb

Er is enige overlap tussen de activiteiten die u kunt doen voor de eco-regeling en voor ANLb. U houdt zich bij beide regelingen aan de conditionaliteiten (randvoorwaarden). Voor de eco-regeling voert u eco-activiteiten uit. U kunt denken aan de aanleg van bufferstroken (strook grond waarop u geen mest, chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden mag gebruiken. Met een bufferstrook beschermt u de waterkwaliteit. Ook zorgt u voor biodiversiteit. Een bufferstrook ligt langs een waterloop. De waterloop ligt langs landbouwgrond.) met kruiden of het telen van meerjarige gewassen. Voor ANLb doet u beheeractiviteiten.  

Een belangrijk verschil is dat u de eco-regeling zelf elk jaar opnieuw kunt aanvragen. Voor ANLb sluit u met het collectief een overeenkomst voor een bepaalde periode, vaak 6 jaar.

 

Voor meer informatie over vergoeding van het collectief: www.de-vala.nl

 

Bron: website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland