Image description
Aanleg en onderhoud poelen

Aanleg en onderhoud poelen

Een regelmatig terugkerende taak van de werkploeg is het onderhouden, oftewel het maaien, van poelen. De maanden september en oktober zijn hiervoor de beste tijd.

Vroeger dienden de poelen als drinkwatervoorziening voor het vee. Met de komst van drinkpompen werden poelen overbodig en verdwenen de meesten. Daardoor kwamen ze ook ver uit elkaar te liggen. Poelen zijn voor amfibieën, libellen en (water)planten van levensbelang en ze brengen ook nog eens variatie in het landschap. Door de versnippering van poelen zijn veel amfibieën in hun voortbestaan bedreigt.

Aan het eind van de jaren 80 zijn al veel poelen in hun oude glorie hersteld. Dankzij een speciaal beschermingsplan is bijv. de boomkikker gered van de ondergang. Maar er zijn er nog lang niet genoeg. Om amfibieën een steuntje in de rug te geven moeten bestaande poelen opgeknapt en nieuwe poelen aangelegd worden. Ook de vegetatie rond de poel is van groot belang; dit wordt gebruikt om in weg te kruipen of om voedsel te zoeken. Kikkers en padden jagen er ook in en kruipen er weg om er de winter door te brengen.

Niet alleen de poel zelf, maar ook de oever kan bij uitstek geschikt zijn voor bepaalde organismen. Als de poelen dichtgroeien en dichtslibben wordt de vegetatie in zo’n poel al heel snel minder en verdwijnt op den duur. Om dat te voorkomen moet de begroeiing en modder verwijderd worden en de oevers gemaaid.

Hoe plegen we onderhoud

Kleine poelen worden gemaaid door de werkploeg en middelgrote en grote poelen worden opgeschoond in samenwerking met een loonbedrijf middels een kraan met maaikorf. We maaien niet alles in 1x maar in fases. Anders raak je veel van de dieren die in de poel leven kwijt. Regelmatig de struiken etc. langs de oevers verwijderen is van belang om te zorgen dat er licht en warmte in de poel kan komen.

Voor wie zijn de poelen een thuis

Vooral de kamsalamander, boomkikker en knoflookpad zijn gebaat bij goed onderhouden poelen.

Voor een aantal bijzondere soorten, die zeldzaam zijn en bedreigd worden, heeft ook de provincie Gelderland extra aandacht. Deze soorten stellen specifieke eisen aan de kwaliteit van het water en de inrichting van het omliggende landschap. Ze gelden dan ook als topsoorten onder de amfibieën; als zij het naar hun zin hebben, komen er ook veel andere soorten voor. Hieronder valt ook de boomkikker.

Daarvoor is het belangrijk de leefomgeving van de boomkikker te verbeteren d.m.v.

 

Aanleg poelen

 Hoe leg je een goede poel aan?

 1. Zoek een goede locatie
  - grondwater mag niet te diep zijn (half april niet dieper dan ca. 0,8 meter onder het maaiveld)
  - zonnige plek; afstand van hoge beplanting tussen 10-20 meter
 2. Graaf niet te diep
  - graaf de poel ca. 0,5 meter onder laagste (gemiddelde) grondwaterstand
  - poel moet niet jaarlijks droogvallen, mocht dit toch gebeuren dan moet de HELE poel droogvallen en niet een gedeelte. Zorg er daarom voor dat de poel de vorm krijgt van een kom en niet van een puntzak friet
 3. Flauw talud aan noordzijde
  - schuin talud; minimaal 1:3, maar liever veel flauwer aan zonnige noordzijde van de poel. Ondieper en het water warmt sneller op
  - toplaag rond om poel afgraven over breedte van paar meter. Hier ontwikkelt zich dan mooie kruidenrijke vegetatie

 

>
<